Pabalat Harap

Preliminaryo

Prop. Ma. Carmen V. Peñalosa
Mula sa Pamatnugutan

Pasasalamat

Ms. Cora M. Relova
Paunang Salita

Nilalaman

Unang Bahagi: Pagsusuri ng IBTL

Prop. Michael Charleston B. Chua
Si G. Jaime F. Tiongson at ang

Inskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna

G. Jaime F. Tiongson

Ang Saysay ng Inskripsyon sa
Binatbat na Tanso ng Laguna:

BAGONG PAGPAPAKAHULUGAN

Ikalawang Bahagi: Pagpapahalaga at Pagpapalawak

Dr. Grace Barretto-Tesoro
Ang Inskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna:

Isang Pagpapakahulugan mula sa Perspektiba ng Arkeolohiya

Dr.  Nancy Kimuell-Gabriel
Ang Tundo sa Inskripsyon sa

Binatbat na Tanso ng Laguna (900 MK- 1588)

Dr. Lars Raymund C. Ubaldo
Ang IBTL bilang isa sa mga Batayan ng Pag-iral ng

Pamayanang Tatawaging “Katagalugan”

Ikatlong Bahagi: Karagdagang Ambag

G. Timothy James “Taj” R. Vitales
Mula Pulilan tungong Binwangan:

Dalawang Lakbay-aral sa Rehiyon ng IBTL

Ms. Donna N. Arriola
BINAWANGAN: Ang Paghahanap sa Binwangan ng IBTL

Ms. Joan Tara R. Reyes & Ms. Elle S. Lim
Mula Maynila tungong Paracale:

Ang mga Ekspedisyon ni Juan de Salcedo

Dr. Luciano P. R. Santiago
Sinaunang Pila:

Mula Pailah sa Pinagbayanan (900 – hk 1375)
hanggang Pagalangan (hk 1375 – 1811)

Dr. Grace Barretto-Tesoro
Ano at Saan ang Lumban sa Pagdating ng Kastila?

Prop. Michael Armand P. Canilao
Ang Ginto ng Tagalog at ang

Tradisyunal na Teknolohiya sa Pagmimina nito

Ms. Anna Carla L. Pineda
Ang mga Tera-terasang Palayan ng Laguna at Tayabas:

Batayan ng Kabuhayan noong Ika-10ng Dantaon?

Ikaapat na Bahagi: Pangkalahatang Perspektiba

Dr. Zeus  A. Salazar
TUNDUN-PAILAH-BINWANGAN: Ang Sistemang

Ilog Ilaya-Ilawud ng Katagalugan bilang Halimbawa ng Isang
Proseso ng Pagkabuo ng mga Sinaunang Pamayanan
ng Kapilipinuhan

Indise

Tungkol sa mga Nag-ambag

Ang BAKAS, Inc.-Bahay Saliksikan sa Kasaysayan
Ang Pila Historical Society Foundation, Inc.

Pabalat Likod