Apr 17 2015

Ika-13 na Pambansang Bakas Seminar-Workshop

DepEd Advisory

Ched Memorandum

2015 Program

May 06 2013

Ika-9 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2011 -  Ika-9 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “KASAYSAYAN AT KALINANGAN: Ang Bagong Kasaysayan sa Unang Dekada ng Siglo 21.”

May 06 2013

Ika-8ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2010 - Ika-8ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “KASARIAN: Mga Pagpapakahulugan sa Daloy ng Kasaysayan.”

May 06 2013

Ika-7ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2009 -  Ika-7ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “ANG BAYAN SA IBAYONG-DAGAT: OFW, Pamilyang Pilipino at Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kaaysayan ng Migrasyon.”

May 06 2013

Ika-6 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2008 - Ika-6 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Kalikasan, Kapaligiran at Kalinangan sa Pag-aaral ng Bagong Kasaysayan.”

May 06 2013

Ika-5ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2007 - Ika-5ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “KAMALAYANG PANRELIHIYON AT PAMBANSA. Pagbabalik-aral sa Karanasang Ispiritwal ng mga Pilipino sa Agos ng Kasaysayan at ang Nagpapatuloy na Papel ng Relihiyon sa Lipunan at Estadong Pilipino.”

May 05 2013

Ika-4 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2006 - Ika-4 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Mga Pagsasakasaysayan sa Bagong Historiograpiyang Pilipino. Mga Larangan sa Pananaliksik at Pagtuturo, Integrasyon at Pagpopook (Indehinisasyon o Lokalisasyon).”

May 05 2013

Ika-3ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2005 - Ika-3ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Ang mga Etnolingguwistikong Grupo sa Pag-aaral ng Etnisidad. Tungo sa Integratibong Lapit/Metodo ng Pagtuturo at sa Pagpapatibay ng Araling Panlipunan bilang bahagi ng Kurikulum sa Lahat ng Antas Pang-edukasyon.”

May 05 2013

Ika-2ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2004 –  Ika-2ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Iba’t Ibang Pilosopiya at Pamamaraan sa Pagsusulat at Pagtuturo ng Kasaysayan.” 

 

May 05 2013

Unang Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

 2003 – Unang Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “BAGONG KASAYSAYAN: Ang Historiograpiyang Pilipino sa Ika-21ng Dantaon.” 

Older posts «