«

»

May 05 2013

Ika-4 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2006 - Ika-4 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Mga Pagsasakasaysayan sa Bagong Historiograpiyang Pilipino. Mga Larangan sa Pananaliksik at Pagtuturo, Integrasyon at Pagpopook (Indehinisasyon o Lokalisasyon).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>