Feb 26 2013

Ika-11ng Pambansang Seminar-Workshop

2013 - Ika-11ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “PAMAYANAN (h-k.500,000-250,000 BK.-1588 MK.): Unang Yugto ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan sa Pagdiriwang ng Ika-400ng Anibersaryo ng Pagkalimbag ni Thomas Pinpin ng Diksyunaryo ni San Buenaventura (1613).”


Programa ng BAKAS 2013

Imbitasyon

Paanyaya Para Sa Kasapi ng BAKAS, Inc

Ched Memo

DepEd Advisory

Jan 27 2013

PAMBANSANG SAMPAKSAAN: “Ang Supremo Andres Bonifacio at ang Himagsikan ng mga Anak ng Bayan”

Imbitasyon para sa mga Administrador

Imbitasyon para sa mga kasapi

“Para sa kapakinabangan ng ating mga kasapi, bago po ninyo iprint ang mga liham, maari po ninyong i-edit ang “liham para sa mga kasapi” upang mailagay lamang ang pangalan ng inyong mga administrador at iba pang detalye kaugnay ng inyong paaralan/institusyon. Sa sandaling lumabas ang Ched memo at DepEd advisory at ipopost din po natin sa kaparehas na bahay dagitab. Maraming salamat at magkita-kita po tayo sa Pebrero 18.”

Maraming salamat po!

Apr 18 2012

Kasaysayan ng Kalipinuhan: Bagong Balangkas

Programa 2012
DepEd Advisory
CHED Memorandum
Imbitasyon ng mga Kasapi
Imbitasyon para sa mga Administrador
Reply Slip
Mga detalye sa pagpapatala
Mapa at lokasyon ng Don Bosco Makati

Sep 15 2011

Pambansang Kumperensya Ukol Kay Gat Jose Rizal

Ang Pambansang Kumperensya ay inorganisa bilang paggunita sa ika-150ng taon ng anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Jose Rizal, at bilang pagpapatuloy ng mga serye ng BAKAS Sampaksaan ukol kay Rizal. Kagaya ng Sampaksaan, layunin ng Kumperensya sa pangkalahatan ang matugunan ang mahigpit na pangangailangang magkaroon ng tunay na makabuluhang diskurso ukol kay Jose Rizal na bunga ng at pinagyayaman ng paggamit ng Pantayong Pananaw at Bagong Historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, layunin ng Pambansang Kumperensya ang Hindi tulad ng kasalukuyang diskurso kay Rizal, layunin ng kumperensya ang natatanging pagtampok/pagtalakay kay Rizal sa konteksto ng kanyang pagkapaloob, hindi lamang sa isang partikular na pook pangkasaysayan at pangkalinangan, kundi higit sa lahat, sa kanyang mag-anak/angkang Pilipino, ang mga Rizal Mercado, na humaharap sa mga hamon ng krisis panlipunan noong ikalawang bahagi ng ika-19 na dantaon.natatanging pagtampok/pagtalakay kay Rizal sa konteksto ng kanyang pagkapaloob, hindi lamang sa isang partikular na pook pangkasaysayan at pangkalinangan, kundi higit sa lahat, sa kanyang mag-anak/angkang Pilipino, ang mga Rizal Mercado, na humaharap sa mga hamon ng krisis panlipunan noong ikalawang bahagi ng ika-19 na dantaon.

Nahahati ang kumpensya sa apat na sesyon o bahagi:
1. Pangkalahatang perspektiba
2. Kontekstong pangkasaysayan ng ikalawang bahagi ng ika-19 na dantaon
3. Ang tugon ng pamilya Rizal Mercado sa krisis panlipunan ng ikalawang bahagi ng ika-19 na dantaon
4. Si Rizal sa kasalukuyang pagtingin: Angkan, Akademya, Simbahan at Bayan

May 10 2011

Kasaysayan at Kalinangan: Ang Bagong Kasaysayan sa Unang Dekada ng Ika-21ng Siglo

Ika-9 na Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa Historiograpiya at Agham Panlipunan sa Pakikipagtulungan sa Ortigas Library Foundation at National Historical Commission of the Philippines.

Ortigas Library Foundation, Ortigas Avenue, Pasig City
MAYO 10-12, 2011

Detalye

» Newer posts