Saliksik Tomo 1 Bilang 2

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Araling Kabanwahan, Kasaysayang Kabanwahan, at Araling Timog Silangang Asya
Atoy M. Navarro

Tampok na Artikulo
Mga Prehistorikong Pamayanan sa Indo-Pasipiko: Rebyu ng mga Pag-aaral sa Ilang Austronesyanong Chiefdom
Myfel Joseph D. Paluga

Mga Komentaryo
Bagahe ng Pag-aangkat ng mga Dayuhang Konsepto at Modelo
Nestor T. Castro, Ph.D.

Kung May Timawa, May Ginhawa: Ang mga Timawa sa Pamumunong Bayan
Nancy Kimuell-Gabriel

Tungo sa Panloob na Pagtingin sa Pagsulong ng Pagbubuong Sosyo-Pulitikal at Pangkalinangan ng Kapilipinuhan
Zeus A. Salazar, Ph.D.

Tungo sa Pagpapalalim ng Pag-aaral sa Kalinangang Pulitikal sa Pilipinas
Vicente C. Villan, Ph.D.

Tugon ng Tampok na May-akda
Pragmatiks ng Tanong/Pagtitig at Pagtatabi ng mga Panloob/Panlabas na Kategorya
Myfel Joseph D. Paluga

Paglalagom sa Talastasan
Kapangyarihan at Kaayusang Pampulitika sa Sinaunang Kabihasnan: Ang Saysay ng Chiefdom
Adonis L. Elumbre

Mga Rebyu
Austronesian Historical Linguistics and Culture History: A Festschrift for Robert Blust (2009) nina Alexander Adelaar at Andrew Pawley
Frieda Marie Bonus-Adeva

A Stylistic Analysis of the Decorated Non-Anthropomorphic Earthenware Vessels from Ayub Cave in Maitum, Sarangani Province in Southern Philippines (2009) ni Eliza Romualdez-Valtos
Grace Barretto-Tesoro, Ph.D.

Human Ecology Special Issue: Swidden Agriculture in Southeast Asia (2009) nina Ole Mertz et al.
Ma. Florina Orillos-Juan, Ph.D.

Philippine Ancestral Gold (2011) ni Florina H. Capistrano-Baker
Joan Tara R. Reyes

A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500 (2011) ni Kenneth R. Hall
Portia L. Reyes, Ph.D.

Chinese Circulations: Capital, Commodities, and Networks in Southeast Asia (2011) nina Eric Tagliacozzo at Wen-Chin Chang
Arthit Jiamrattanyoo

Natatanging Tala
Pagpapahalaga kay Prop. Dr. Reynaldo C. Ileto: Paham sa Araling Timog Silangang Asya
Atoy M. Navarro at Adonis L. Elumbre

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

 

Categories: E-Journal, Tampok

Comments are closed.