Saliksik Tomo 2 Bilang 1

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Sakayan, Sining, at Wika: Pagpopook sa Ugnayang Panlipunan at Pangkalinangan ng Pilipinas sa Harap ng Pangkaayusang Pagbabanyuhay sa Daigdig noong Ika-17 at Ika-18 Siglo
Vicente C. Villan, Ph.D.

Mga Artikulo
Ang mga Marinong Pilipino sa Ika-17 Siglo
Kristyl N. Obispado

Erihiya, Retablo, at mga Banal na Hiyas: Mga Piling Yamang Bayan ng Silang, Cavite na may Kinalaman sa Pananampalataya sa Panahon ng mga Heswita noong 1599-1768
Phillip N. A. L. Medina

Ang Pariancillo ng Molo, Iloilo sa Pagtatagpo ng Hiligaynon at Hok-kien bilang mga Wikang Pangkalakalan noong Dantaon 18
Randy M. Madrid

Pag-uugnay ng mga Artikulo
Pagtatagpo, Panunupil, at Pananaig: Ang Bayang Pilipino noong Ika-17 at Ika-18 Dantaon
Kristoffer R. Esquejo

Mga Rebyu
Numbers & Units in Old Tagalog (2012) ni Jean-Paul G . Potet
Noel V. Teodoro, Ph.D.

Seventeenth-Century Events at Liliw (2012) ni Jean-Paul G. Potet
Noel V. Teodoro, Ph.D.

The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State (1981/2007) ni James Francis Warren
Kerby C. Alvarez

Lucban (A Town the Franciscans Built) (1971) ni Leandro Tormo Sanz
Alma N. Bamero, Ph.D. †

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

Categories: E-Journal, Tampok

Comments are closed.