Saliksik Tomo 3 Bilang 1

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Kasaklawan ng mga Larangan sa Bagong Kasaysayan: Buhay, Bayan, at Kabanhawan
Adonis L. Elumbre

Mga Artikulo
Sinulat Ka Ngunit Kulang: Ilang Historiograpikong Suliranin sa Pananalambuhay Batay sa mga Akdang Nasulat Hingil sa Pribadong Buhay ni Manuel Luis Quezon
Roderick C. Javar

Pantayong Pananaw o Pantasyang Pananaw Lamang?: Kamalayan sa mga Konsepto/Dalumat ng Bayan, Mga Tinig Mula sa Ibaba
Michael Charleston B. Chua

Mga Kadahilanan Kung Bakit Wala Tayong Malalaking Gusali o Templo Noong Dating Panahon
Lorenz Lasco

Pag-uugnay ng mga Artikulo
Paghahawi sa Tabing, Paglalala ng Banig: Paglilinang ng mga Talastasan sa Kasaysayan at Historiograpiyang Pilipino
Kerby C. Alvarez

Mga Rebyu
Flames over Baler: The Story of the Siege of Baler Reconstructed from Original Documentary Sources (2012) ni Carlos Madrid Alvarez-Piñer
Roderick C. Javar

Subversive Lives: A Family Memoir of the Marcos Years (2012) nina Susan Quimpo at Nathan Gilbert Quimpo
Veronica C. Alporha

Edsa Uno; A Narrative and Analysis with Notes on Dos & Tres (2013) ni Angela Stuart-Santiago
Alvin D. Campomanes

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

Categories: E-Journal

Comments are closed.