Saliksik Tomo 3 Bilang 2

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Andres Bonifacio: Kapookan, Kaisipan, at Kabayanihan
Nancy Kimuell-Gabriel, Ph.D. 

Mga Artikulo
Ang Tundo ni Bonifacio, Si Bonifacio sa Tundo
Nancy Kimuell-Gabriel, Ph.D.

Ang Kaugnayan ng Mabuting Kalooban sa Dalumat ng Kalayaan at Pagkabansa ng Katipunan
Michael Charleston B. Chua

Mga Bagong Pagtingin kay Bonifacio at sa Katipunan
Angelito S. Nunag

Kaisipan at Karanasan sa Ugnayang Panlabas ng Katipunan, 1892-1897
Adonis L. Elumbre

Kasakupan, Pag-uugnayan, at Pag-iilihan: Isang Paggunita at Pagsasakasaysayan sa Katipunan at Himagsikang Pilipino sa Capiz, 1896-1898
Vicente C. Villan, Ph.D.

Dalumat ng “Inang Bayan” at ang Pananaw ni Andres Bonifacio sa Kababaihan
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel

Nonay: Limot na Bayani ng Himagsikan
Atoy M. Navarro at Adonis L. Elumbre 

Si Trinidad Tecson at ang Kanyang Ambag sa Himagsikang Pilipino (1896-1898)
Janet S. Reguindin-Estella

Ang “Kalibre 45” at ang Pakikibaka ng mga Mandirigmang Pilipino
Lorenz Lasco 

Nasyonalismo at Pagkakakilanlan sa Musika ng Iglesia Filipina IndependientePagsusuri sa Misa Balintawak ni Bonifacio Abdon
Arwin Q. Tan

Pag-uugnay ng mga Artikulo
Kapookan, Kaisipan, Lawak, at Anyo ng Paglaban: Ang Saysay ni Bonifacio at ng Himagsikang Pilipino
Jely A. Galang 

Mga Rebyu
Pook at Paninindigan: Kritika ng Pantayong Pananaw (2009), Translation and Revolution: A Study of Jose Rizal’s Guillermo Tell (2009), at Hinggil sa Konsepto ng Kasaysayan (2013) ni Ramon G. Guillermo
U Z. Eliserio, Ph.D.

Andres Bonifacio: Buhay at Pakikibaka (2013) ng Linangan ng Kulturang Pilipino et al.
Jely A. Galang

Salita ng Sandata: Bonifacio’s Legacies to the People’s Struggles (2013) nina Bienvenido Lumbera et al.
Noel V. Teodoro, Ph.D.

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

Categories: E-Journal

Comments are closed.