Saliksik Tomo 4 Bilang 1

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.

 

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Mga Pananda sa Paglilipat-pulo at Pagtatatag ng Panahanang Austronesyano
Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D. 

Tampok na Artikulo
Ang  Kaisahan at Ugnayan ng Lumang Pamayanan ng Pilipinas at ng Rapa Nui at Polynesyang Pranses
Lorenz Lasco

Mga Komentaryo
Tungo sa Mapagpalawig at Mapag-ugnay na Talastasang Pangkalinangan ukol sa Pag-aaral na Pangkabanwahan sa Pilipinas
Vicente C. Villan, Ph.D.

Lakbay-Aral sa Polynesyang Pranses at Rapa Nui: Tungo sa Pagpapayabong ng Araling Kabanwahan at Araling Ibayong Timog Silangang Asya
Atoy M. Navarro

Anituismo at Kristyanismo (Bilang Reaksyon sa Artikulo ni Lasco)
Jose Rhommel B. Hernandez, Ph.D.

Ambag sa Pag-aaral ng Kosmolohiyang Austronesyano
Grace Barreto-Tesoro, Ph.D.

Tugon ng Tampok na May-Akda
Katapusan ng Panimula: Reaksyon sa mga Komentaryo sa Panimulang Pag-aaral ng Ugnayan ng Ilang Lumang Pamayang Austronesyano
Lorenz Lasco

Paglalagom ng Talastasan
Pag-igpaw sa Nakasanayang Hambingan ng Kalinagan
Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D.

Mga Rebyu
Looking Back 6: Prehistoric Philippines
(2012) ni Ambeth R. Ocampo

Michael Charleston B. Chua

Songs of the Babaylan: Living Voices, Medicines, Spiritualities of Philippine Ritualist-Oralist-Healers (2013) ni Grace Nono
Ma. Florina Orillos-Juan, Ph.D.

Back from the Crocodile’s Belly: Philippine Babaylan Studies and the Struggle for Indigenous Memory (2013) nina Lily S. Mendoza at Leny Mendoza Strobel
Dondy Pepito G. Ramos II

Ancient Beliefs and Customs of the Tagalogs (2014) nina Jean-Paul G. Potet
Francis Justine M. Malban

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

Categories: E-Journal

Comments are closed.