Saliksik Tomo 4 Bilang 2

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.  Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon. 

 

Pabalat Harap

Karapatang Sipi

NILALAMAN

Pambungad ng Patnugot
Pagpopook ng Araling Timog Silangang Asya at Araling ASEAN sa Araling Kabanwahan
Adonis L. Elumbre 

Mga Artikulo
Pagsisimula ng Kilusang Feminista sa Pilipinas at Indonesia: Panimulang Paghahambing
Mary Dorothy dL. Jose

Muling Pagtuklas sa Isang Kinalimutang Bayani: Isang Pagtalakay sa mga Bagong Pag-aaral Tungkol kay Tan Malaka
Ferdinand Philip F. Victoria

Ang ASEAN at ang Pagtatangol sa, at Pagtataguyod ng Karapatan ng mga Migranteng Manggagawa
Vicente Angel S. Ybiernas

Isang Panimulang Pag-aaral sa Ispiritwalidad at Relihiyon ng mga Thai
Leni dlR. Garcia, Ph.D. at Homer J. Yabut, Ph.D.

Pag-uugnay ng mga Artikulo
Kasalimuotan ng mga Pagkakakilanlan sa Timog Silangang Asya: Tungo sa Pagtatampok sa Taumbayan sa Araling Timog Silangang Asya at Araling ASEAN sa Diwa ng Araling Kabanwahan
Atoy M. Navarro

Mga Rebyu
Mediums, Monks, and Amulets: Thai Popular Buddhism Today
(2012) ni Pattana Kitiarsa
Manuel Victor J. Sapitula, Ph.D.

Imagining Gay Paradise: Bali, Bangkok, and Cyber-Singapore (2012) ni Gary L. Atkins 
Jeffry P. Acaba

Women in Southeast Asian Nationalist Movements (2013) nina Susan Blackburn at Helen Ting
Mary Dorothy dL. Jose

Ethnicity, Borders, and the Grassroots Interface with the State: Studies on Southeast Asia in Honor of Charles F. Keyes (2014) ni John A. Marston
Leah Enkiwe-Abayao, Ph.D. at Analyn B. Muñoz

Religious Diversity in Muslim-majority States in Southeast Asia (2014) nina Bernhard Platzdasch at Johan Saravanamuttu
Julius Cesar I. Trajano

THE ASEANER Magazine (2014) ni Porramate Chumyim
Jayson D. Petras

Tala Ukol sa mga Kontribyutor at Pabalat

Pabalat Likod

Categories: E-Journal

Comments are closed.