Saliksik Tomo 1 Bilang 1

Ang Saliksik E-Journal ay naglalayong isulong ang akademikong talastasan sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya, sa wikang Filipino.   Isa itong refereed e-journal at lumalabas ng hindi bababa ng isang beses kada taon.   Itinatag nina Zeus A. Salazar, Ph.D., Jimmy Tiongson at Lorenz Lazco.

Categories: E-Journal, Tampok

Comments are closed.