Gabay Ng Mga Manunulat

Inaanyayahan ang mga iskolar, gradwadong mag-aaral, guro, mananaliksik, at propesyunal mula sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya na magsumite ng kanilang kontribusyon sa SALIKSIK.

Mga Uri ng Kontribusyon: 

 • Tampok na artikulo: Hindi bababa sa 20 na pahina (bukod pa sa mga larawan at ilustrasyon)
 • Pananaliksik: Hindi bababa sa 20 na pahina (bukod pa sa mga larawan at ilustrasyon)
 • Komentaryo sa tampok na artikulo o pananaliksik: Hindi bababa sa limang pahina
 • Rebyu ng aklat, palabas, pelikula, o sining biswal: Hindi bababa sa limang pahina
 • Panayam sa mga iskolar tungkol sa iba’t ibang paksa: Hindi bababa sa limang pahina
 • Salin sa wikang Filipino ng iba’t ibang akda, at komentaryo ng nagsalin: Hindi bababa sa limang pahina [kinakailangang may permiso ng orihinal na may-akda at tagapaglathala, kung wala pa sa public domain ang akda]
 • Liham sa patnugutan: Hindi lalampas ng dalawang pahina
 • Abstrak o buod ng mga tesis o disertasyon: Hindi lalampas sa isang pahina

Pangkalahatang Panuntunan: 

 • Nasa wikang Filipino ang anumang kontribusyon
 • Kompyuterisado na manuskrito (single-spaced) sa papel na may sukat na 8.5” x 11” (letter size) at may marjin na 1” sa itaas, ibaba, kaliwa, at kanan
 • Chicago Manual of Style (CMS) o estilong Turabian sa pagkilala, pagsipi, at sa bibliograpiya
 • May abstrak na may 200-300 na salita at 5-8 na susing termino sa unahan ng manuskrito
 • Huwag maglalagay ng anumang pangalan o pagkakakilanlan sa manuskrito; Isulat ang pangalan, kinabibilangang institusyon, tirahan, e-mail address, at phone number sa e-mail message na ipapadala sa Patnugot ng Isyu
 • Maglakip ng maikling tala ukol sa may-akda (bionote) na may 100-200 na salita
 • Ipadala ang manuskrito, mga larawan (kung mayroon), at tala ukol sa may-akda bilang kalakip (attachment) sa e-mail address ng Patnugot ng Isyu
 • Ilan pang gabay: (a) .doc o .docx ng Microsoft Word ang manuskrito at tala ukol sa mayakda; (b) .jpeg o .jpg na 300 dpi para sa mga larawan; (c) font na 12 pt Times New Roman; (d) may patlang bawat talata; (e) nakahanay sa kaliwa ang bawat talata; (f) walang page break; (g) bold na font sa bawat titulo ng mga seksyon; (h) lahat ng talahanayan ay sa hulihang bahagi ng teksto; (i) ang tumbasan ng talahanayan ay nasa itaas samantalang ang mga tala ay nasa ilalim; (j) lahat ng talahanayan ay nasa .xls o .xlsx (Microsoft Excel) na format; (k) ang mga litrato o ilustrasyon ay sa hulihang bahagi ng teksto na may legend sa ilalim; (l) ang e-mail address at URL ay nakapaloob sa tatsulok na panaklong (“<” at “>”), at (m) ang mga URL ay dapat pinaikli gamit ang Google URL Shortener <http:goo.gl>

Comments are closed.