Ang Bakas

Publikasyon ng Bahay Saliksikan sa Kasaysayan/Bagong Kasaysayan, Inc. (BAKAS)
PO Box 366, University of the Philippines Campus, Diliman, Quezon City, Philippines
Unit 2, Number 35A, Escaler Street, Loyola Heights, Quezon City, Philippines
Telefax: +632 927-2396
www.bagongkasaysayan.org

Artikulo ng BAKAS Incorporated
Kumperensya ng BAKAS Incorporated
I-Kontak ang BAKAS Incorporated

Comments are closed.